Covid 19 Policy

Om Covid-19

Aktuellt

Under hösten 2020 återvänder många medarbetare i små och medelstora företag till sina kontorsmiljöer. Det här ställer stora krav på företag att kunna erbjuda medarbetare säkra arbetsmiljöer. Covid-19 är ett virus som inte försvinner. Vi kommer som samhälle att tvingas lära oss att leva med det under lång tid, privat och på jobbet. För Hammargruppen är arbetet med att säkra arbetsmiljön helt central. Hammargruppen har därför vidtagit en rad åtgärder i syfte att skydda medarbetare och verksamhet.
Riskbedömning av arbetsmiljön
Det ingår i Hammargruppens arbetsgivaransvar att bedöma potentiella risker för skada och sjukdom kopplat till arbetsmiljön. Riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En risk kan här definieras som sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av skada eller ohälsa.

Covid-19 har bidragit till att Hammargruppen utvecklat arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Information för hur vi motarbetar smitta, och gör det svårt för den att spridas mellan människor, är nu en naturlig del av Hammargruppens arbetsmiljöarbete. Målet är även här att minimera risken att medarbetare utsätts för smittorisker under arbetstid.

Konkreta åtgärder hos Hammargruppen

  • Handsprit finns tillgängligt i butiken 
  • Rekommenderat avstånd hålls mellan kunder och personal
  • Max 5 kunder i butiken samtidigt 
  • Vid slutet av varje arbetsdag desinficeras ytor så som handtag, dörrar, kassaapparaten, datorer och toaletter
  • Våra medarbetare stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom
  • Noggrann handhygien