Integritetspolicy

Var vänlig och läs följande integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Ändringar meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hammargruppens hemsida och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Vid frågor kontakta Hammargruppen AB med organisationsnummer 556710-7502 genom att maila till info@hammargruppen.se.

1. Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Även foton, ljudupptagningar eller krypterade uppgifter av olika elektroniska identiteter, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Allmänt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom EU. Förordningen trädde i kraft den 28 maj 2018 i syfte att säkerhetsställa en likvärdig nivå för skydd av personuppgifter inom unionen och att säkerhetsställa att det fria flödet av personuppgifter inte hindras. För mer information kan du besöka Datainspektionens hemsida

3. Allmänt om Hammargruppens integritetspolicy

Hammargruppen värnar om din integritet och följer vid var tid gällande lagstiftning. Denna policy gäller enbart för Hammargruppens kunder samt användare av Hammargruppens hemsida. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Om du är under 18 år måste du ha din förälders- eller målsmans samtycke för att kunna handla hos oss. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga personer och får vi redan på att vi samlat in sådan information, utan förälder-eller målsmans samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att dessa uppgifter ska raderas. 

4. Användning av personuppgifter

Genom att vara med i Hammargruppens kundlista accepterar du att Hammargruppen samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hammargruppen ska kunna tillhandahålla de produkter som tillhandahålls via Hammargruppens webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hammargruppen lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hammargruppen förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Hammargruppen kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom exempelvis polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hammargruppen annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hammargruppen överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. Genom denna integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

5. Ändamål för behandling av personuppgifter

Hammargruppen använder personuppgifter främst för att kunna administrera dina inköp och ditt konto hos oss via “Min Sida”. Detta krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om nödvändiga uppgifter inte lämnas måste vi neka dig köp. 

I övrigt använder Hammargruppen personuppgifter för att kunna skicka ut information om nyheter i företaget eller dess produkter samt för att våra kunder skall kunna använda vår hemsida samt göra beställningar via densamma. Detta görs också för att kunna informera om nyheter i sortimentet samt olika kampanjer.

6. Lagringstider

Hammargruppen sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Vi sparar dock aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Dina personuppgifter sparas i tre (3) år eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.

Hammargruppen gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär exempelvis att Hammargruppen raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Vi är de enda som äger informationen som samlas in om dig. Din personligt identifierbara information kommer inte säljas eller bytas ut till något annat företag utan ditt samtycke. Hammargruppen vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Detta görs genom att Hammargruppen kontinuerligt utvärderar riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska dessa risker. Vi utbildar därför vår personal kontinuerligt i dataskyddsfrågor. 

8. Dina rättigheter

Hammargruppen AB med organisationsnummer 556710-7502, är ansvarig för hanteringen de personuppgifter du lämnar. 

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hammargruppen få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. Dessa ansökningar lämnas genom att du kontaktar oss via vår mail info@hammargruppen.se. 

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Hammargruppen med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal eller för att uppfylla bokföringslagens krav. Vidare vill vi informera om att marknadsföring som är kopplad till din webbläsare och som är cookie-baserad måste du själv inaktivera i din webbläsares inställningar.